رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

ترجمه آهنگ A piece of sky – barbra streisand

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 ترجمه A piece of sky – barbra streisand

ترجمه آهنگ قطعه ای از آسمان – باربارا استرایسند

It all began the day I found

That from my window

I could only see

A piece of sky

I stepped outside and looked around,

I never dreamed it was so wide

Or even half as high.

همه چیز از آن روزی شروع شد که از پنجره ی اتاقم

توانستم تنها

قطعه ای از آسمان را ببینم

بیرون رفتم و به اطراف نگریستم

هرگز تصور نمی کردم تا این اندازه پهناور باشد

یا تا این اندازه بلند

The time had come

(papa, can you see me?)

To try my wings

(can you understand me?)

And even thought it seemed at any moment I could fall,

I felt the most

(papa, can you see me?)

Amazing things,

(can you understand me?)

The things you cant imagine

If youve never flown at all.

وقتش رسیده است

( پدربزرگ، می توانی مرا ببینی؟ )

تا بالهایم را بیازمایم

( می توانی درکم کنی؟)

و با آنکه حتی ممکن است

هر آن سقوط کنم

من ادراک کرده ام

( پدربزرگ ، می توانی مرا ببینی ؟)

شکفت انگیزترین چیزها را

( می توانی درکم کنی؟)

چیزهایی که نمی توانی تصور کنی

اگر تا به حال

در زندگی پرواز

نکرده باشی.

Though its safer to stay on the ground,

Sometimes where danger lies

There the sweetest of pleasures are found

No matter where I go-

There’ll be memories that tug at my sleeve

But there will also be

More to question yet more to believe.

اگرچه در زمین ماندن

امن تر است

با اینحال گاهی شیرینترین

لذت ها را

در دل خطر تجربه می کنیم

مهم نیست به کجا می روم

همواره خاطراتی هستند

که در ذهنم خواهند ماند

اما همینطور سوال های بیشتری برای پرسیدن و چیزهای بیشتری برای باور کردن.

(Oh tell me where-

Where is the someone who will turn to look at me

And want to share

My evry sweet-imagined possibility?)

( به من بگو، کجاست آن کس که نگاهش را به سوی من می گرداندو دلش می خواهد

که در امکان شیرین تصوراتم شریک شود؟)

The more I live – the more I learn.

The more I learn – the more I realize the less I know.

Each step I take-

(papa, I’ve a voice now!)

Each page I turn-

(papa, I’ve a choice now!)

هرچه بیشتر زندگی می کنم، بیشتر می آموزم.

هر چه بیشتر می آموزم ، می فهمم که کمتر می دانم.

هر قدمی که بر می دارم

( پدر بزرگ ، حال صدایی دارم!)

هر صفحه ای از زندگی را که ورق می زنم

( پدربزرگ . حال انتخابی دارم!)

Each mile I travel only means

The more I have to go.

What’s wrong with wanting more?

If you can fly then soar!

With all there is why settle for just a piece of sky?

هر مسافتی را که

طی می کنم

بدین معنیست که

بیشتر باید پیش روم.

بیشتر خواستن چه مشکلی دارد؟

اگر می توانی پرواز کنی و اوج بگیری

با تمام آنچه که وجود دارد ، پس چرا تنها به قطعه ای از آسمان راضی شوم؟

Papa, I can see you…

Papa, I can hear you…

Papa, I can feel you…

Papa, watch me fly!

پدربزرگ ، من می توانم ببینمت

پدر بزرگ ، من صدایت را می شنوم…

پدربزرگ، من می توانم ببینمت…

پدربزرگ ، ببین پرواز می کنم!

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید